Ireo fanambarana tamin'ny taona 2011

Savaranonando 2011

31/12/2011
Ilay taona nanala baraka Mbola tsy ampy nivoahan’i Madagasikara tamin’ny krizy 2009 ny telo taona feno fitonantonanana sy fitapitaka. Iaraha-mahalala ny antony : ny tetika maizina tsy misy farany ampiasain’ny mpanao politika izay tsy miraharaha afa-tsy ny sezany sy ny tombontsoany, ary tsy mivadika atidoha velively amin’izay hoavin’ny firenena sy ny fahorian’ny mpiray tanindrazana aminy. Raha ny hitondra ny firenena any ami’ny fiadanana sy ny fahombiazana no andras...

Mba hiverenana amin’ny lamina araka ny lalàmpanorenana, mitantana ny raharaha andavanandro ary manomana ny fifidianana

22/12/2011
Rehefa tafatsangana ny Governemanta sy ny Antenimieran’ny Tetezamita, dia ny fanatontosana ny fifidianana ankatoavin’ny rehetra sisa no dingana farany hiverenana amin’ny fitondram-panjakana miorina ara-dalàna efa nandrasana nandritra ny telo taona. Tsy horesahina intsony ny fomba nananganana ny Governemanta, sy ny fepetra amin’ny fanorenana ny Antenimieran’ny Tetezamita ; mbola ireny indray no porofo mivaingana fa ny voninahitra sy ny vola ary ny fahefana ho an’ny fahefa...

Aorian’ny « tondro zotra » dia inona ?

21/10/2011
Nisy tondro zotra iray vita sonia ihany taorian’ny toe-javatra maro be nifamahofaho : ny tantara no aoka hitsara. Fa mandrakizao aloha dia mbola ny savoritaka no manjaka. Mbola tsy maina akory ny ranomainty nanaovana ny sonia dia indreo fa efa mifanandrina sahady ny hevitra tsy mifanaraka enti-mandray ilay tondro zotra. Ary ny loza dia izao : misy mihitsy aza manambara zavatra tena mifanohitra tanteraka amin’ilay tondro zotra izay vao teo no ho eo no nankatoaviny. Mamp...

Fifidianana iray amin’ity taona ity

25/08/2011
Ohatra ny tsy ho tafavoaka intsony mihitsy amin’ilay krizy nanomboka ny volana janoary 2009 isika. Betsaka ny nametra-pitokisana tamin’ny fanelanelanan’ny SADC izay nihitsoka noho ilay tondro zotra niniana natao hanalasala ary noho ireo filoham-pirenena tsy nivadika atidoha tamin’ny raharahan’i Madagasikara, porofon’izany ilay fihaonana an-tampony farany teo tany Luanda, ny 17 sy 18 aogositra. Ka hiraviravy tanana àry ve dia hionona, hiandry indray ny vahoaka hidina an-d...

Fandraisana anjara hivoahana krizy

09/07/2011
Roa taona sy tapany izay no naharetan’ny tetezamita, nefa mbola tapi-dalan-kaleha ihany ny firenena. Ela izay fotoana nanantenana fa hitondra vahaolana mahomby izay ny « tondro zotra », hany hery anefa ankehitriny dia ny miaiky fa tsy ny rehetra intsony no mankasitraka azy. Etsy an-danin’izany, ny ataon’ny fitondram-panjakana dia mifangarika lozan-tany amin’ny fepetra takian’ny « fitondrana tsara tantana », izany hoe ny Fanjakana tan-dalàna, ny demokrasia, ny fandraisana...

Atsahatra ny savoritaka, ialana ny tetezamita

01/06/2011
Ny mpanao politika dia mankamamy ny tantaran’ny tetezamita tsy mety hifarana, fa ny vahoaka kosa efa tofoka noho izy mpitazam-potsiny, nodisoim-panantenana sy natao an-jorom-bala. Fantatry ny rehetra ny fandehan-javatra : mbola tsy maina akory ny ranomainty nanoratana ilay tondro zotra efa fanimpiriny dia dedaka ery ny mpanararaotra hanangana governemanta lazaina fa iraisam-pirenena mifototra amin’ny famadihana palitao sy ny fanondrotan-tena, raha ny asa ho an’ny tombont...

Fiarahamonim-pirenena, fiarahamonina politika : misolo tena ahoana ?

30/05/2011
Misy fanamarihana tsy maintsy atao. Hatramin’izay volana maro nodiavina nandritra ny fitondrana tetezamita izay dia naniry ohatra ny anana ny fanambarana sy ny fiandaniana nosoniavin’antoko politika maro na fikambanana sivily isan-karazany. Misy amin’ireny antoko na fikambanana ireny no vao niforona vao haingana ary tsy misy vahoaka manohana velively. Misy ny mamoaka fanambarana tsy misy sonia. Betsaka no tsy misolo tena na iza na iza ka tsy voatery akory hanefa na inona...

Arakaraka ny hoe be fahefana ianao na fadiranovana...

28/05/2011
Ny alahady 15 mey 2011 dia nilatsaka ilay vaovao hafahafa mikasika ny nisamborana ny talen’ny FMI voarohirohy ho nihetraketraka ara-pilan’ny nofo, ho nikasa hanolana ary hanidy olona aman-trano. Nametra-pialana tamin’ny asany i Dominique Strauss Kahn andro vitsivitsy taty aoriana, talohan’ny nanagiazan’ny fitsarana amerikana azy sy nahazoany fahafahana arahina fepetra mba hanomanany ny fitsarana azy. Tsara ho fantatra aloha fa ny asa maha talen’ny FMI azy, noho izy tsy t...

Ny 2011, fifidianana ahoana?

22/02/2011
Hatry ny ela ny Filohan’ny FAT no efa namerimberina fa ho taom-pifidianana ny 2011. Tsy miandry afa-tsy izany ireo rehetra maniry ny hifaranan’ny krizy sy ity Tetezamita tsy misy fiafarany ity. Nefa misy olana tokony hodinihina mialoha an’izany, amin’izay i Madagasikara dia mba hahita marina fifidianana mangarahara sy mahaleo tena, satria ny fitsapankevi-bahoaka natao ny 17 novambra dia efa nampiseho fivoarana lehibe tamin’ny fanatanterahana fifidianana. Lisi-pifidia...

Aoka izay ny Tetezamita

21/01/2011
Manomboka ity ny taona 2011, miditra amin’ny fahatelo taonany izao ny Tetezamita, dia indreo mbola eo daholo ny mpanao politikany mitady lalan-kivoahana tsy mety ho hita amin’ny krizy. Tsy ho tafahoatra loatra angamba ny fiheverana fa fanahy inian’ny mpanao politika kolokoloina ny tsy fifanarahany amin’izay izy afaka migoka tanteraka ny tombontsoa miavosa aterak’izao toejavatra izao ho an’ny maro be amin’izy ireo. Aiza ho aiza ny firenena sy ny rafi-pitondrana ary ny va...