Ireo fanambarana tamin'ny taona 2012

Savaranonando 2012

31/12/2012
Niamboho adidy ny mpanao politika Ny 2012 dia taona tokony ho nivoahana tamin’ny krizy. Ny 15 septambra 2011, ny antoko politika rehetra, afa-tsy ampahany vitsy monja, dia nanao sonia an’ilay Tondro zotra avokoa ary noho izany izy dia nilokaloka koa hanao izay hahafahana manatanteraka fifidianana marina sy mangarahara. Herintaona aty aoriana dia mbola mikatso tanteraka ihany ny raharaha. Niamboho adidy ny mpanao poiltika teo anivon’ny sampan-draharaha nambara f...

Fanapariaham-pahefana, fanajariana ny tany ary tetezamita

15/12/2012
Fandinihana, fakana hevitra, ary angamba koa adihevitra ?, izany izao no atao momba ny fanapariaham-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Misy mihitsy aza Lalàna vaovao momba ny fanapariaham-pahefana kononkononina tsimoramora any ho any. Fitondrana heverina ho fampiraisam-pirenena no misahana izany asa izany nefa ny fitsipika ifampitondrana ao dia ny fifandrafesana, ary indrindra koa izy dia fitondrana tetezamita izay tsy nahavita akory nampihatra ilay Lalàmpanorenana nola...

Fianakaviambe iraisampirenena sy vahaolana malagasy samy malagasy

28/11/2012
Hatramin’ny niantombohan’ny krizy, tamin’ny 2009, dia misy fiteny miverimberina matetika any amin’ny haino aman-jery, any amin’ny kabary politika, ary eny amin’ny resaka eny an-dalam-be dia ny hoe : ny « Fianakaviambe Iraisampirenena » (CI). Tsy dia tsara loatra amin’ny ankapobeny ny fiheverana azy io ary mampiahiahy fatratra. Koa heverin’ny SeFaFi fa ilaina ny mametraka ny fandraisana anjaran’ny CI ao anatin’ny tena tanjona nokendreny marina, ary miaraka amin’izay koa, ...

Tsy maty manota, famotsoran-keloka, fampihavanana

07/11/2012
Tomban’ezaky ny dinik’asan’ny SeFaFi 1 Nisy dinik’asa mikasika an’io lohahevitra io notontosain’ny SeFaFi tany amin’ny tanàn-dehibe maromaro teto Madagasikara : Toamasina (21 jolay 2012), Toliary (4 aogositra), Fianarantsoa (7 septambra), Antananarivo (19 oktobra) ary Antsirabe (26 oktobra). Na taiza na taiza dia samy natevina sy maro karazana ny fandraisana anjara : antoko politika, mpikambana ao amin’ny CT sy ny CST, FFKM, CNOE, Mpiasam-Panjakana ambony, mpandrah...

Mibirioka ny « tetezana » dia hojerem-potsiny ve izany ?

31/10/2012
Ny 14 mey 2010, satria ny alarobia no nodidiana ho « tetezana » ny zoma ampitson’ny Fiakarana, dia namoaka filazana ny SeFaFi hoe « Atsahatra ny fibiriokan’ny andro tsy fiasana ». Izao no nambaran’ny fehinteniny tamin’izany : « ny SeFaFi dia manolotra ny sosokevitra amin’ny manam-pahefana mba tsy hamoaka intsony didy peta-toko mamohehatra ho an’ny toekarena toy ireny fa mba hanaja ny fepetra napetraky ny lalàna manan-kery ». Nisy koa olon-tsotra sy mpanao gazety nanao fa...

Ilàna fanavaozana ny Tafika

17/09/2012
Ny 26 jiona farany teo dia nankalaza ny faha 52 taona niforonany ny Tafika malagasy. Heverin’ny SeFaFi fa ilaina ny manao jery todika satria manontany tena ny maro, manoloana ny savorovoro misy ankehitriny, raha tena azo itokiana sy mahomby ary misy ilàna azy marina ny tafika ambara ho miasa Ho an’ny Tanindrazana. Satria mantsy isan’andro vaky izao dia ny resaka momba ny tafika foana no mirantiranty eo amin’ny takila voalohan’ny gazety mpiseho isan’andro, ary indraindray...

Raharaha andramena : fanazavana sy tolokevitra

24/05/2012
Mbola tsy nisy mihitsy nahabe resaka ohatra an’ity raharaha ity. Ny fanalana ny Minisitry ny Tontolo iainana ary ny Rano sy ny Ala, ny 13 aprily teo, no niafaran’ny tantara mitohy mbola tsy vita mikasika ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny alantsika mba hanondranana bolongan-kazo sarobidy any ivelany, ary ny voalohany amin’ireny dia ny andramena - nanomboka teo moa dia ny Praiministra no misolo toerana azy vonjy maika. Noho izany dia rariny loatra raha afa-po ny SeFaFi re...

Famotsoran-keloka inona, ary hanaovana inona ?

03/02/2012
Ny resaka famotsoran-keloka no ifanolanana ka zary fototry ny adilahy politika efa am-bolana maro izao. Samy manana ny heviny raha ny momba azy io, ary na dia ny SeFaFi aza dia sahirana mafy mikaroka lalan-tsaina mampifandray fihevitra samy ara-dalàna nefa tsy mitovy avokan’ny tsirairay. Io resaka io amin’izao fotoana izao no vato misakana ny fivoahana amin’ny krizy amin’ny fomba tony sy maharitra. Mba hampisy indrindra izany fitoniana izany sy mba hampaharitra azy no ...