Ireo fanambarana tamin'ny taona 2016

Fanapariaham-pahefana : ahoana ny amin’ny famindrana ny vola iasana ?

17/12/2016
Nasain’ny fitondrana ankehitriny nolanian’ny Antenimieram-pirenena an-katerena ny fitambaran’ny lalàna vaovao mifehy ny fanapariaham-pahefana tamin’ny 2014 : ny lalàna 2014-018, 2014-020 sy 2014-021, ary ny didy fampiharana vitsivitsy mikasika ny fananganana ny rafitra miara-mandinika ny asan’ny olom-boafidy eny an-toerana, momba ny fitantanana ny toe-bolan’ny vondrom-bahoaka sy ny fiaraha-miasa mipariaka. Misy didy fampiharana hafa nampanantenaina mbola andrasana, ny...

Iza no mandidy, eto Madagasikara ?

29/11/2016
Ny 30 aogositra 2016, ilay ramatoa Iraka manokan’ny Komitin’ny Vondrona Afrikana dia nitaky ny hampiharana ny fepetran’ny Tondro zotra hivoahan’i Madagasikara amin’ny krizy natao sonia ny 16 septambra 2011. Ny fahatongavany teto Antananarivo fotsiny anefa dia porofo mivaingana fa efa tena nifarana tanteraka tamin’ny fomba ofisialy ny krizy teto Madagasikara ! Kanjo indro izy fa mbola nandidy ny Malagasy indray tsy hieritreritra hanao fifidianana filoha alohan’ny fotoa...

Teny malagasy sy Frankofonia

05/11/2016
Herinandro vitsy sisa dia hatao eto Antananarivo ny fihaonana an-tampon’ny Frankofonia, nefa samy mbola vaka daholo ny sain’ny rehetra. Ny maha sahirana ny manam-pahefana dia ny hampiaiky fa tsy misy mihitsy ny olana hany ka arantiranty avokoa izao ravaka rehetra mety hahajemby ny mason’ny Filoham-pirenena nasaina izao. Fa mangina tanteraka kosa izy momba ny volam-panjakana holaniana amin’io fihetsiketsehana io ary momba ny fifanekena PPP nifanarahana ao amin’ny sehat...

Ny lalànantsika, hatao inona ?

08/10/2016
Mihambo ho tany tan-dalàna i Madagasikara. Saingy inona no antony hanaovana lalàna raha, manerana ny vazan-tany efatra eto amin’ny firenena, dia samy manosihosy azy sy mivily amin’ny lalàna daholo na ny olom-pirenena na ny mpitondra fanjakana manomboka aty amin’ny fotony ka hatrany amin’ny fara tampony ? Nefa ny lalàna dia natao hampiharina. Nandritra ny fivoriany ara-potoana ny 3 mey ka hatramin’ny 1° jolay 2016, ny Antenimieram-pirenena dia nandany ny 28 tamin’i...

Ny fitondrana Rajaonariamampianina eo an-tsasa-dalana

17/09/2016
Eo an-tsasa-dalana izao ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny amin’ny fe-potoana iasany. Tsara tohan’ny mpomba azy izy ka mbola mandrangaranga hatrany ho voafidy ara-pomba demokratika, tahaka ny solombavambahoaka ary ny sasantsasany amin’ny loholona sy ny mpiandraikitra ny kaomina ankehitriny. Ary marina izany. Eo amin’ny endriny ivelany. Fa na dia eo aza ny hetsika eo amin’ny filazam-baovao ataon’ny manam-pahefana mba hiarovana ny Fanjakana, tsy maintsy tombanana ami...

Ny fahefana, hiasa ho an'iza ?

20/08/2016
Efa hatramin’ny 1960 i Madagasikara no nitady izay lalan-kizorany. Raha mampitsiriritra ny dingana ho an’ny fandrosoana vitan’ny firenena nitovy lenta taminy, ny fari-piainana eto amin’ny Nosy kosa dia tsy mitsaha-mikororosy fahana. Mizaka ny tsy eran’ny aina ny mponina nefa tsy afa-manoatra fa dia ny mikomy ombieny ombieny amin’ny mpanao politika sisa vahaolana hitany, ireo no mampahantra sy manosihosy azy ary tsy mba mihevi-tena ho diso na oviana na oviana. Ny mpito...

Asa sy fampandrosoana

04/06/2016
Tamin’ny oktobra 2015 ny governemanta dia nanainga ny Politikam-Pirenena momba ny Asa sy ny Fiofanana araka Asa, niara-noketrehina tamin’ny BIT1 sy ny UNESCO2. Izany politika izany dia noheverina hoenti-manatontosa ny fanirian’ny Fanjakana hampisonanina ny tsirairay ao anaty fiainana milamina ; izany dia mitaky ny tsy maintsy anaovany izay hahatonga « ny ankamaroan’ny Malagasy ho olom-pirenena nahazo fanabeazana ara-tsaina sy fahaiza-manao hahafahany mamorona sy mahit...

Rafi-pitsarana mampiroborobo ny tsy maty manota

07/05/2016
Nanomboka ny 11 aprily farany teo dia notanterahin’ny mpirakidraharaha ny fanambarany hitokona. Dia mihitsoka mandritra ny fe-potoana tsy voafetra ny raharaham-bahoaka ary tsy misy miantoka raharaha na dia kely aza. Tsy toe-java-baovao io fikatsoana io fa, araka ny mahazatra, dia ny olona manan-draharaham-pitsarana no mivesatra sy tsy maintsy miaritra azy, nefa tsy fantany mazava akory izay fitakiana tsy nahazoana fahafaham-po nahatonga io fitokonana io. Nandova an’io...

Iza no mitetika hamono ny fokontany sy ny kaomina ?

12/03/2016
Nisy volavolan-dalàna mametra ny « fitsipika mifehy ny fandaminana ny Fokontany sy ny asany ary ny andraikiny » nolanian’ny Filankevitry ny governemanta tamin’ny talata 9 febroary 2016. Fehezanteny iray mamarana ny filazana no mampahafantatra antsika tsy sazotsazoka fa niroso tamin’ny famakiana voalohany an’io volavolan-dalàna io ny Filankevitry ny minisitra ny 17 febroary. Natao an-kifonofono tsy nakana hevitra na tamin’iza na tamin’iza afa-tsy ny an-dry zareo samy m...

Fihaonana an-tampony sy ny tena mahamaika

06/02/2016
Tamin’ny anaran’ny Fanjakana sy ny vahoaka Malagasy ireo mpitondra antsika, ny 30 novambra 2014 tany Dakar, dia nanolo-tena ny hampiantrano eto Antananarivo ny Fihaonana an-tampon’ ny Frankofonia amin’ny novambra 2016. Tsy afaka ny hihemotra intsony ho fitandroana ny voninahitry ny vahoaka manontolo. Efa nanome toky ny Fanjakana, tsy maintsy tanterahiny ny toky nomeny : efa tongotra mby andakana ka tsy afa-kihemotra intsony. Anjaran’ny Fanjakana izao ny mampis...