Fanambarana

Mba hisian'ny fifidianana filohan'ny repoblika malalaka sy mangarahara kokoa

30/06/2006
Ao anatin’ny fanomanana ny fifidianana filohan’ny repoblika ho avy dia efa naneho ny ahiahiny ny SeFaFi ny amin’ny rafitra feran’ny Lalàna momba an’io fakana ny hevi-bahoaka io sy ny famatsiam-bola ny fampielezan-kevitra1. Taorian’izany, tamin’ny faran’ny aprily, dia nanao filan-kevi-pirenena ny CNOE – Fanabeazana olom-pirenena ka nasainy tamin’izany ny andrim-panjakana rehetra mpandray anjara amin’ny fifidianana, ny antoko politika ary ny fikambanana ao amin’ny ...

Omanina tsara ny fifidianana filohan'ny Repoblika

17/02/2006
Na inona na inona andro hoferana hanaovana ny fifidianana ny Filohan’ny Repoblika dia ny taona 2006 no taona hanomanana an’izany. Noho ny fahefana omen’ny Lalàmpanorenana ny Filoha, dia zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ ny firenentsika ny fifantenana an’izay ho Filohan’ny Repoblika. Zava-dehibe indrindra àry ny hanomanana amim-pitandremana an’izany fifidianana izany. Te hitondra ny anjara birikiny amin’izany ny SeFaFi, mba hampizotra tsaratsara kokoa an’izany fifid...

Savaranonando 2005

31/12/2005
Tsy fandavana ny fanjakana tsara tantanana ve ny fisiana firaisamonin'ny olom-pirenena tsy mifampiresaka aminy ? Feno 5 taona izao ny Sehatra Fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka, na SeFaFi araka ny fanafohezan-teny ahafantarana azy bebe kokoa. Niforona tamin’ny volana febroary 2001 izy ka niana-namindra tamin’ny andro nitondran’Atoa Didier Ratsiraka, talohan’ny niatrehany, niaraka tamin’ny firenena manontolo, ilay krizy politika nahazo ny andrim-panja...

Tsy niova fa mbola misy foana ny famerana ny zo hivory sy hanao fihetsiketsehana

16/12/2005
Vao tsy ela akory izay no nanambaran’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra fa raha mbola eo amin’ny toerany foana izy dia tsy hisy mihitsy fihetsiketsehan’ny mpanohitra homeny lalana ka hatao eto amin’ny tanànany. Mifanindran-dalana amin’izany fanambarana izany tokoa ny fitsipahan’ny manampahefana hatrany hatrany ny fangatahana maro nataon’ny mpanohitra hanao fivoriana na fihetsiketsehana. Eo anoloan’izany toe-draharaha izany, izay mitovy tsy misy ivoasana a...

Fanakatonana sy fandrarana ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara

15/12/2005
Nakatona tamin’ny 25 oktobra 2005 ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara ao Antaninanandrano. Tsy misy azo kianina ny fepetra nanatanterahana izany satria ara-dalàna. Manome lalana ny Ministeran’ny Atitany handrara fivavahana iray amin’ny alalan’ny fanapahan-kevi-panjakana manko ny Lalàna manan-kery. Kanefa nampiditra fanontaniana maro ilay fanapahan-kevitra, satria tsapa fa tsy mifanentana ny fandikan-dalàna sy ny sazy ampiharina. Sazy tsy mifanenta...

Ny firaisamonin'ny olompirenena : toetra sy ny andraikiny

14/10/2005
Lasa lamaody ny firesahana ny firaisamonin’ny olom-pirenena1. Tsy azo antoka anefa fa mitovy ny fahatakaran’ny olona ny dikan’izany. Amin’ny alalan’ity fanambarana ity dia miezaka ny SeFaFi ny hanome ny hevitra fototra ahafahana mamantatra ny firaisamonin’ny olom-pirenena ary koa mampiavaka ireo asa sahaniny. Ny atao hoe firaisamonin’ny olom-pirenena Tsy fivondronan’olona mitsitokotoko na fikambanana maneho hevitra mitovy ny firaisamonin’ny olom-pi...

Fanatanterahana asa ho an'ny vahoaka sy fisintahan'ny fanjakana amin'ny orinasa

19/08/2005
Nanomboka tamin’ny faramparan’ny tafolo taona 80, taorian’ny firodanan’ny kaominisma, dia lasa filamatr’ireo izay mirona tanteraka amin’ny fanalalahana, firehan-kevitra mahazo laka maneran-tany, ny fisintahan’ny Fanjakana amin’ny orinasa. Tsy nivaona tamin’izany i Madagasikara. Nanenjika ny fibodoan’ny vahiny ny toekarena malagasy ny tolom-bahoaka tamin’ny 1972, ary nitaky ny fifehezan’ny Malagasy ny fiainam-pirenena. Niseho tamin’ny alalan’ny fandraisan’ny Fanjak...

Fanontaniana ho an'ireo mpamatsy vola antsika

27/05/2005
Isan’ny tanjona lehibe ho an’ny Firenena Mikambana, ao amin’ny firenena andalam-pandrosoana toa an’i Madagasikara ny miasa ho amin’ny famerenana ny fanjakana tan-dalàna sy ny fananganana fiarahamonina tsara tantana vokatry ny fanamafisana sy fiarovana ny zo eo amin’ny lafiny politika, toekarena, kolontsaina sy sosialy. Namaritra fomba fiasa toy izany i Frantsa araka izay nambaran’i Mitterand tamin’ny kabariny tany La Baule tamin’ny taona 1990, toy izany koa ny Vondron...

Fitsinjaram-pahefana sa fivangongoam-pahefana ?

04/03/2005
Tamin’ny taona 2004, dia naneho ny ahiahiny matetika mikasika ny fivoaran’ny andrim-panjakana eto amintsika sy ny fampiharana ny politikan’ny fitsinjaram-pahefana ny SeFaFi. Nanamarika an’izany ny fanendren’ny Ben’ny tanàna ny tompon’andraikitry ny fokontany izay nofidin’ny olom-pirenena teo aloha, ny fampatoriana ny Faritany mizaka tena, na dia manana ny satany amin’ny Lalàm-panorenana aza izany rafitra izany, ary koa ny fametrahana ny Faritra amin’ny fepetra tsy man...

Savaranonando 2004

31/12/2004
Demokrasia tsara tantana, itsinjaram-pahefana ary lahika : inona no fepetra amin'izany ? Noho ny krizy tamin’ny 2002, dia namoaka boky voalohany mirakitra ny fanambarana nataony ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena), ka ny hoe : Fahalalahan’ny olom-pirenena : anatry ny fotoan-tsarotra no lohahevitra nibahana tamin’izany. Hita tamin’ny taona 2003 fa niverina indray ny fomba fanao heverina ho efa lany andro, koa dia nifantohan’ny sain’n...

Ny mahalahika ny fanjakana

31/12/2004
Tamin’ny fanambarana navoakany ny 12 aogositra 2001 mitondra ny lohateny hoe “ Mba hisian’ny fifidianana marina sy mangarahara ”, dia sampona telo no nomarihin’ny SeFaFi ho misakana ny fanehoana safidy malalaka : ny vola, ny foko amam-pirazanana, ny fivavahana. Mikasika ny fivavahana, ary iaraha-mahalala fa Filoha lefitry ny FJKM ny Filoha Ravalomanana tamin’izany fotoana izany, dia toy izao no nosoratan’ny SeFaFi : “ Miteraka olana mifandraika amin’izany ny famp...

Momba ny atao hoe fitsinjaram-pahefana marina (Fizarana 2°)

01/10/2004
II. Ny fametrahana ny faritra Taorian’ny famakafakana voalohany tamin’ny fametrahana ny kaominina, dia tsara hotohizana amin’ny firafitry ny faritra izay omen’ny fitondrana ankehitriny lanja ny fandalinana. A - Fomba fametrahana ny faritra azo iadin-kevitra Ny atao hoe faritra dia nampidirina ao amin’ny rafi-panjakana malagasy tamin’ny fiandohan’ny Repoblika Fahatelo. Ny Lalàmpanorenana, tamin’ny endriny voalohany tamin’ny 1992, dia tsy nilaza na ...

Momba ny atao hoe fitsinjaram-pahefana marina (Fizarana 1°)

13/08/2004
I. Rafitra ifotony manjavozavo Tsy misy fanjakana tsara tantana raha tsy misy fandraisana anjara, ary mitaky fitsinjaram-pahefana izany ; tsy misy ihany koa fampandrosoana raha tsy misy fitsinjaram-pahefana marina. Samy mahafantra ary milaza izany ny rehetra, kanefa tsy nahavita nametraka sampan-draharaha manakaiky ny vahoaka sy mampifanatona ny fahefana amin’izy ireo ny fanjakana nifandimby teto, na dia fototra iorenan’ny demokrasia aza izany. Araka iz...

Ny fampiasana ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 3°)

11/06/2004
III - Fanaraha-maso ny fitantanam-bola Lafiny iray manan-danja amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka ny fanaraha-maso ny tetibola miaraka amin'ny fandaniana ny lalàna itantanana ny volam-panjakana. Ny hampisy fahombiazana ny fisahanana an'izany raharaha izany dia tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro araka izay azo atao sy atao mangarahara araka izay azo atao izany. Iray amin'ireo zava-kendren'izao fanambarana izao dia hanazarana ny vahoaka amin'ny paik...

Ny fampiasana ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 2°)

14/05/2004
II - Ny tsy fanajana ny lalàna momba ny fitantanam-bola Mety miseho amin’ny endrika samihafa izany tsy fanajana lalàna izany. Araka izay hita tamin’ny taona faramparany dia toy izao manaraka izao ireo tsy fanajana ny lalàna tsikaritra : fandaniana « ivelan’ny tetibola », izay mihoa-pampana ary tena manjavozavo ; fanomezana tombon-dahiny sy fanafoanana haba tsy mifanaraka amin’ny lalàna ; ary toe-javatra maro tsy ara-dalàna amin’ny fomba nisintahana tamin’ny o...

Ny fampiasana volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 1°)

05/05/2004
Fandaniana ataon’ny Fanjakana ivelan’ny tetibola (fividianana fiaramanidina Force one ho an’ny filoha, fiara 4x4 ho an’ny solombavambahoaka sy ny zandarimaria, sns), tamby amin’ny asa atao izay mifanohitra amin’ny Lalampanorenana ho an’ireo Minisitra sy ireo talen’ny ministera izay mandika ny fepetra manan-kery momba ny hetra, fanamparam-pahefana amin’ny fitantanana ny JIRAMA sy ireo orinasam’panjakana hafa, volavolan-dalàna momba ny fisintahan’ny fanjakana ary momba ...

Savaranonando 2003

31/12/2003
Vato misakana ho amin'ny demokrasia : ronono antavy sy kolikoly Natambatra ao anaty firaiketana iray voalohany navoaka tamin’ny septembra 2002, mitondra ny lohateny « Zo ara-pahalalahan’ny olom-pirenena, ireo lesona notsoahina tamin’ny krizy », ny fanambarana navoakan’ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena) dia manamarina ireo fambara mialoha ny krizy. Eo anatrehan’ny fihoaram-pefy ataon’ny fitondrana dia nanompanany eritreriny amin’i...

Kolikoly eny amin'ny faritra ambanivohitra

29/12/2003
Adidin’ny sampan-draharaham-panjakana ny miasa tsara ho an’ny olom-pirenena, fa indrindra ny miaro azy eo amin’ny lafiny fiarahamonina sy fanjakana. Ny ampahany maro amin’ny mponina anefa dia mipetraka lavitra ny tanàn-dehibe ary tsy dia raharahain’ny sampan-draharaham-panjakana loatra izany : filaminam-bahoaka, sora-piankohonana, fahasalamana, fanabeazana. Lavitra ny fanaraha-maso tokony hataon’ny Fanjakana ny tantsaha ka voatery manao fanomezana na manolotra vol...

Fanindrahindrana ny kolikoly

05/12/2003
Feno azy ny haino aman-jery, ary miresaka azy koa ny olon-drehetra : sahala amin’ireo resaka mahaliana andavanandro dia mitana ny toerana voalohany mendrika azy ny kolikoly. Tokony ho raharahan’ny besinimaro ny ady amin’ny kolikoly sy an’ireo mpiasam-panjakana lazaina ho tompon’andraikitra amin’izany koa. Mitoetra hatrany anefa ireto fanontaniana roa lehibe ireto : inona no tokony hatao ary iza no tokony hatonina ? Araka ny voalazan’ny rakibolana Larousse, n...

Ahoana no fomba hiadiana amin'ny kolikoly ?

12/09/2003
Natao ho laharam-pahamehana eto amin’ny firenena ny ady amin’ny kolikoly noho izy io vato misakana lehibe manoha ny fampandrosoana. Mahafatra-po tokoa izany finiavan’i Madagasikara izany satria ny firenentsika no anisan’ireo firenena tena voan’izany aretina mikiky ny fiaraha-monina izany. Mba hahafahana miady bebe kokoa amin’ny kolikoly àry dia notapahin’ny Filoham-pirenena fa atsangana ny Filan-kevitra Ambony momba ny Ady amin’ny Kolikoly (FAAK) Rafitra miankina...

Famerenana indray ny fahalalahana hanao fivoriana sy fihetsiketsehana

13/06/2003
Eo am-panarahana fatratra ny zava- misy ankehitriny eto amin’ny firenena dia heverin’ny SeFaFi fa ilaina ny mampahatsiahy ny hevitra fototra ampiharina mikasika ny fivoriana sy ny fihetsiketsehana azon’ny rehetra atrehina. Fahalalahana hanao fivoriana sy fahalalahana hanao fihetsiketsehana Anisan’ny fahalalahana fototra ary iantohana ao anaty Firenena anjakan’ny safidim-bahoaka ny fahalalahana hanao fivoriana sy fihetsiketsehana. Neken’ny firenena rehetra...

Fanjakam-bahoaka anomezana vahana ny miaramila

11/04/2003
Tsikaritra, tato anatin’ny folo taona faramparany izao, fa nomena vahana aoka izany ny miaramila teo amin’ny fiainam-pirenena aty amin’ny tany an-dalam-pandrosona, indrindra taty amin’ny kaontinanta afrikanina. Tsy nivaona tamin’izany fiovana ara-politika izany i Madagasikara. Nahitana indrindra an’izany fisehoan-javatra izany taorian’ny nanonganan’ny sasany tamin’ny alalan’ny hery ny fitondrana ara-dalàna napetraka tamin’ny toerany taorian’ny nahazoan’ireo fire...

Demokrasia sy fisoloan-tena

17/03/2003
Mitarika fanontaniana maro ny fivoaran’ny politikam-pirenena tato ho ato. Anisan’ny hodinihin’ny SeFaFi amin’ireny ny olana ateraky ny fisoloan-tena izay efa nokirakirainy tao amin’ny Fanambarana tamin’ny 13 Novambra 20011. I - Ny solombavambahoaka, solontenan’ny vahoaka ? Ny fifidianana solombavambahoaka farany teo dia nahitana ny fandresena miezinezina ho an’ny antokon’ny Filoham-pirenena (toerana 102) sy ireo mpiara-dia aminy (toerana 23) amin’ny tot...

Savaranonando 2002

31/12/2002
Fahalalahan'olom-pirenena : anatry ny fotoan-tsarotra Inona moa ny SeFaFi ? 1. Fanorenana sy satan’ny SeFaFi Fikambanana naorina tamin’ny volana febroary 2001, teo ambany fiarovan’ny Komity Mpanara-maso ny Fifidianana (KFM) ny Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena (SeFaFi). Tohanan’ny Tsanganasa Friedrich Ebert (FFE) izy eo amin’ny lafiny teknika sy vola mba hahazoany manatanteraka bebe kokoa ny iray amin’ireo tari-dalana voasorit...

Heloka amin'ny taranak'olombelona sy ny heloka fandringanam-poko

08/04/2002
   Na dia noraisin’ny Filoha teo aloha aza ny fepetra rehetra hampiharana an’ io didim-panjakana io, anisan’izany ny fanendrena ny Goverinora miaramila sy ny fanaovana ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina eto Antananarivo, dia tsy noraharahian’ny mponina marin-drano ireny fepetra ireny satria tsy niato ny fihetseham-bahoaka sy ny fitokanana faobe.    Nilentika hatrany hatrany ao antin’ny krizy lalina ny firenena, kriziny eo amin’...